കൈമോശം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ തനതായ പരമ്പര്യങ്ങളിലെക്ക് തിരിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്ന വേറിട്ടൊരു യുവത. സൌഹ്രദ്ങ്ങള്‍ക്ക് പരിശുദ്ദിയും മൂല്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, അവയെ അറിയാനും ആസ്വദികാനും കൊതികുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ

പേജുകള്‍‌

Dec 19, 2010

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതംഅതിവേഗ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡിക്ഷനറി 
ഒരു നല്ല ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു ഇവിടെ പരിച്ചയപെടുതുന്നു,  ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ അര്‍ഥങ്ങള്‍ എളുപ്പം നോക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാല്‍ മതിയാകും.


ഇംഗ്ലീഷ് പദ പരിചയ ക്ലാസ്സ്‌ 
ഇതാ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി, കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷന്നതില്‍ ഉള്‍പെടുത്താന്‍ ഈ ബ്ലോഗ്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വഴി കാട്ടിയാകും.


വായിക്കുക, അറിവ് നേടുക, പങ്കുവെക്കുക...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...