കൈമോശം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ തനതായ പരമ്പര്യങ്ങളിലെക്ക് തിരിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്ന വേറിട്ടൊരു യുവത. സൌഹ്രദ്ങ്ങള്‍ക്ക് പരിശുദ്ദിയും മൂല്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, അവയെ അറിയാനും ആസ്വദികാനും കൊതികുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ

പേജുകള്‍‌

Aug 11, 2010

തിരിച്ചറിവും തിരിഞ്ഞുനോട്ടവും


നമ്മുക്ക് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാന്‍ നോമ്പ് സമയം ഉപയോഗപെടുത്താം . ഒറ്റയ്കിരുന്നു ആലോചികുക ... പിന്നിട്ട കാലം ആശവഹമായിരുന്നോ ? ഇരുള്‍ നിറഞ്ഞതയിരുന്നോ ? സമയം വൈകിയിട്ടില്ല .. ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നും ദുര്നട്പ്പുകളില്‍ നിന്നും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക. തൌബ ചെയുക , തൌബകിടയില്‍ ആളെ ആവശ്യം ഇല്ല . സ്രഷ്ടാവിനു മുന്‍പില്‍ മനസ് തുറക്കുക, അറിയാതെ കണ്ണുകള്‍ ഈറന്നനിയും. ആ വാക്കുകള്‍ നാഥന്‍ സ്വീകരികതിരിക്കില്ല.

നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ആവര്തികനല്ല ...............ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകാന്‍

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...